is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, eene besckikking eerbiedigen, waartegen de kerkvoogd van Munster, schoon deze Katholiek hleef, in verzet kwam? Krachtens het oude toen vervallen recht trad de hisschop van Osnahrugge hier op; zijn hrief toekent daarom de toestanden van voorheen. Ook past het stuk volkomen in de lijst van zijn tijd. In 1560 vinden wij Nomno Lupkens vermeld als prehendaat of vicaris van O. L. Vrouwen-altaar te Winschoten. In August. 1578 staat de vicarie te Winschoten ledig; in August, van het volgend jaar had de Osnahrugger dus recht op grond van verjaring de vicarie te vergeven. Hij deed het aan een man zijner waardig; want de lijst der predikanten van Jukwert in de classis van Appingadam wordt in 1595 geopend met „Joannes Ohristophori voorheen Roomsch priester.”

Licht heeft het zijn nut, als we den sleutel totverder onderzoek hier aanbieden, daarom teekenen we in’tkort hier op, wat het archief der provincie Groningen verder nog bewaard heeft over de kerkelijke geschiedenis van Winschoten. ’

1482, S. Marten. Verzegelde brief waarbij tusschen het convent van Heiligerlee en den kerkheer van Winschoten land wordt geruild. (Register van het Oud Archief van Groningen I hl. 210, n®. 9.)

1517, St. Pietersbanden. Verzegeling, verleden voor Mester Hercke kerkheer te Winschoten en Johan Prenger rechter te Bellingwolde, waarbij Reynsyke Frederick te Winschoten al hare goederen schenkt aan het klooster van ter Apel. (Register als boven Ibl. 338 n“. 16.)

1543, Octaaf van H. Sacramentsdag. Aanschrijving van het bestuur der stad Groningen aan sommige kerspels in het Oldambt, om de dijken te komen her-