is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen ënde gegeven // hebben overmits desen brieff gonnen &ude geven in jaerlicschen pacht onsen lieven medebroeder, heren Merselis van Macharen, onsen hoff tot Meersberch, // in diepen &nde in drogen, in den hogen enc/e in den legen, met allen sinen renten ende toebehoren als dat gewoenliken is, tien jaer lange, na uytgange der jaren ons lieves medebroeders, heren Gheerts die Greeve, op dese tyt hesitters ende rectoers des voregenoemdes ons hoofs van Meersherch voirscreven, in formen &nde maniren hierna begrepen &nde bescreven.

Soe sal dan die voernoemde her Merseelis syn missen ende den geesteliken dienst in de capellen ons hoofs voirserÊt)e« doen ende Gode van hemelrijken daerin alsoe dienen, tot heyle ende salicheit sijnre zielen, der oirden eer, ende orbaer ende nutscappe ons godshuys voirscreven, als dat gewoenlike» is ende geweest heeft. Vorder soe sal ons die voergenoemde her Merselis uyt allen den goeden renten ons hoofs van Meersberch voirecreven, alle jaer, dese tien jaeren lange durende, vry, cowmerloes ende buten onsen coste ende scade uytreyken, geven woel betale», tot allen sente Mertyns misse in den wynter, vyf ende dertich goede gulden Vrancrycsche scilde», ende des gelycks tot allen sinte Peters misse in den lenten daernaest volgende, vyf ende dertich goede gulden Vrancrycsche scilden voirgenoemt, te weten elck sjaers tseventich goede gulden scilden der munten des conincks van Vrancryck, ofte die weerde daervoer gelike goet in anderen payment, opten terminen voirscreeera te betalen, dese tien jaeren lange durende, ende niet langer, met suiker voirwaerden, waer dat saké dat die goede ende renten ons hoofs van Meersberch \oivcreven met üenliken onge-