Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebbe ende gelove .. ~ dat ick diene» sall beer Appollonium Otters van Emmerick, nu ter tijt officier der prostien van Mersbergben, als cappellaen, lesende voir hem missen in der cappelle» ende getijden mit denselven officier voirscreve», ende dienen bem in allent, als een goet dienre ende religioes toebeboirt tot sijnder ziele ende licbaem profijt ende salicbeijt. Ende ick gelove by den selve» te bliven ende niet van bem te reijsen, also langbe als bij leven sall. Voirt soe gelove ick Wicbman vredelick mit Appollonio voirscreve» ende mit sij» boden te leve» {enz. Voorts) soe beeft ons prelaet boven genoemt . . . ons Wicbman v. H. gbegUMuen ende verleent, na overledicbeijt doot beren Appollonii, . . . dat officie sijnder prepositure ofte uutbolF te bediene» na tenoir van ene» brief ons daerafif verleent, houdende van woirde tot woirde als bierna bescreve» staet: Oondt ende kenlick sij (enz. volgt de brief van den abt van 19 Juni 1533). Also belove ick Wicbman, religioes tot Beern, dat ick mit deser provisie te vreden ben altijt te vreden wesen sal (e»«.)

Gescreve» tot Beern, int jaer ons H. 1533, den 20sten yan Junio.

Brueder Wichman van Herderwijck, religioes tot Beern.

Conraet van Malsen, abdt tot Beern.

Naar het oorspr. op papier.

Men merke op dat Mer uitdrukkelijk gesproken wordt van de getijden samen te lezen in de kapel. Waar dus in vorige brieven sprake is van den dienst der kapel waar te nemen en Gode van hemelrijke aldaar te dienen, hebben wij ook dit te verstaan,

Archief XIX.

12

Sluiten