is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(hunnen) rentmeyster om van haere wege to manen en to innen allen pachten, thynssen ende guederen den Capittel voirs. competerende, en het goet to ministreren ende wederom to lossen.

Ende sal voirt gehalden syn wederom dair van alle commer des Capittels, hy sy ordinarys ofte extraordinarys, to hetaelen ende den Capittel voirs. dair van schaedeloos halden, by also dat hy van extraordinarys wtgheven, niet gheven ofte hetaelen sal buyten wil ende consent des gemeyn Capittels.

Ende sal voirt den deken ende reguliere canonicken, die in vol residentie is, altyt opte Pynstauondt ende voirt op die avonden van St. Jacob, Bamis, St. Marten, Kersmis, Petri ad Cathedram ende Paessen naestvolgende, op ellicken avondt voirs. gheven ende hetaelen thien Carolus gulden, ad (M) tweyntich stuvers, die munte van Brabant voir ellicken Carolus gulden voirs. gerekent, ende dan voirt eer die naestvolgende Oestmaent wtghaet die rekeninge in behoirlicke ende gewoentlicke formen to laeten geschien.

Ende sal dan voirt gehalden syn voir den Bamis dach naestvolgende den heeren ende allen anderen ghelick ende volop, sonder langer vertreck, to betalen ende sulcx in den vollen Capittel openhair to hewysen. Ende indien die rentmeyster int voirs. negligent en versuemelick worden bevonden ofte op syn hehoirlicken tyt, als voirs. niet en hetaelde, so sal hy gebruyckt hebben tot ellicker reyse so menichmael sulcx geburde, ellicken keer van den Capittel twee Carolus gulden als voirs. Ende indien die negligency tot ennigen tyde acht daech na ennigen termyn als voirs. geduerde, so sal hy alsdan, indient Capittel believen sal, vervallen syn van synen dienst, ende oock van syn geheel