is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toebehoeren, zoe die staande ende gelegen es aen S*® Mertensdam in de emuniteyt van S'® Pieters, van outs genaempt des-Paus-huys, ende zoe hij ende die weduwe van mijn heere die president ’s Hoeffs van Utrecht ') die tegenwoordelick hewoenen, mitsgaders het cleyn huysken ende erve daeraen beboerende, zoo dat Mathijs die roydrager jegenwoordelick hewoenf,^ende. dat op de laste van een ende twyntich giUden vier stuvers zes penningen, die ’t Capittel van S‘® Pieters daerjaerlix uuyt heeft, ende anders alle voorcommer off te doen, ende voorts op conditiën ende voorwaarden naheschreven, alse dat die voorscreven héér Johan Proeys gehouden sall weesen die principael huysinge terstont ende het cleyne huysken te Paeschen toecomende op de vervaertijt te ontruymen tot hehouff van de voorscreven Staten; ende voorts sall die vercoper gehouden wesen den Staten hehoorlicke overgift te doen voor ’t Capittel nae uuyteysschen ende beboeren van der saecke. Ende voor des voors. Johan Proeys actie ende beterschap van de huysinge ende erve bovenverhaelt sullen mijn heeren die Staten denselven Proeys betalen die somme van drie duysent negenhondert ende vijftich gulden van XX stuvers ’t stuck, ende dat in navolgende manieren, te weetene te betalen in gereden gelde die somme van vijfthien hondert gulden, sullen noch die voorscreven Staten hem verzegelen hondert gulden telossen den penninck zestien, ingaende op date van de overgift, ende die hypotequeren specialick op de voors. vercofte huysinge ende voorts generalick op alle der Staten goederen .... Des to orconde zo hebben de voorscreven heeren .... onderteeckent ten

i) D. i. Margrlte van Loon. wed' van Joris Rataller.