Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaere XV<> ses en tnegentich ende daar beneffens van alle uytschulden ran elcken corauente wel gedistingueert ala vore».

Sal mede ondersoucken hoeveel pe;-BoneM elck conuent besondere, tsy bynne» den seinen oft daar buyten heeft tonderhouden, wat ordre opt Tooraeide onderhout gehouden wort, ende hoe véle daartoe jaerlix of oeck maentelick van noode is, ende jegenwoerdelick verstreckt wort, ende deur wiens handen alle tselve mede stellende in een besondere quohiere gedistingueert als vore» by gescrifte.

Ende dYOovaeide blaffaert ofte register, staet en quohier tsame» by hem, in behoerlicke ordre gestelt synde, sall alle desel ue den schouteth ende borgermees)/ren van Amersfoert ouerleuere», om by hem gesyen, op alles geleth, en daeraif off toe gedaen synde tgeene beuondew sal worde» te behoere», tsamintelick alsoe by de voorseide schoutet en hoTgermeesÉren voor gearresteert gehoude», en daernae onder des vooTseiden Buperintendents signature van elx een dobbelt ter secretarie der voOTSseide stadt bewaert te moege» worde».

Ende tselue gedaen, sal den superintendent aen de jegenwoerdige Administrateurs van des voorßeide conueute» goedere», beuordere» dat alle restante» ende uytstaende inschulde» ten eerste geinnet en alle wettige uytschulden daer tegen met syne kennisse behoerlick betaelt moege» worde».

Sal tytelick voor dexpiratie van eenige huere», oft dat den tyt comen sal dat eenige bosschen, hegge», hoornen oft diergelycke goedere» dienen gehouwen ofte ten proufiyt gebrocht, aen de regierders van Amersfoert sulx pertinentelike by verthone», ende op wat co»ditien hem ten meeste oerbore» beduucke»

Sluiten