Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tan Amersfoort gelegen en dat by aduys van voorsetrfe Schouten en Bmgemeesieien.

Sal gehouden wesen soovele aen administrateurs oft ontfangers vande conuents goederen te bevorderen dat sy in de maent van Nouember alle jaers ouerleueren aen syne handen en zoo voorts opten stadthuyse aen Schouteth en Kegierders oft sooveel van hem als daertoe zullen worden gecommitteert beuren respectiue reeckeninge?e om die by hem gehoort, gesloten en gearresteert en tsloth ofte reliqua derselue beheert te worden tot ontlastinge der goederen en ter ordonnantie als voren.

Ende voor zyn voorseide administratie ende ontfanck (zoo wanneer hy die sonde moegen hebben) zall hy aen de voorseide Eegierders stellen behoirlicke borchtochte theurder redelcke taxatie en aen deselue Eegierders eedt doen van hem int voovßeide superintendenschap getrouwelick, rustelick ende vredelick te quyten.

Sal jaerlix voor syne voomeide moeyte, sorge» en arheyt hebben voor ordinaris gagien driehondert carolus gulden, waer aff die van Marienhoue hem sullen betalen hondert dertich Carolus gulden, die van St. Agatha tseuentich Oar. gulden, die van Sint Jan vyftich gulden ende die van S‘® Barbara ende Agniete elcx vyf en twyntich Car. gulden all van haluen tot haluen jaere onder syne quietantie die selue gagien cours ende loop gehadt van eersten dach van Januario in desen jare XV®XGV.

Ende sal \ooTseide superintendent int geene Yoorseid is voor Schouteth, Eegierders en Magistraet aliyt gestyfft en ivoovseide conuenten int particulier voor eerst gelast worden hem nae tgene voorseid is onder zyn superintendentie te reguleren, en zall dese instructie

Sluiten