Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zyluyden in sulcken geualle een sullen moegen eligeren gheloeuen den eedt en vroemicheyt wese» by de voorse«s?e arbiters en superarbiter inder saecke sal werden verclaert en uytgesproecken tselue tacbteruolgen en nae te comen sonder eenigbe reductie daer ieghens timpetreren ofte tinstituere», ende dit alles onder tverbaret van onse persoenen en goederen dselue stellende tot beerlycke en reële executie van alle rechboeuen, rechters en gerechten versoecken respectiuelycken hierinne gec ? wert en onse goederen daervoer verclaert te hebben executabel gehoerdt welcke versoeck.

Den XL'*™ penning aengebrocht.

Transport den Bher, 1596, pnK «ent den onderscholt Eyn en Vastiiajl Schepenen. Yestenisse eodem die pr#« «entibus, ut

Dat voor ons gecomen syn int gerecht Damhert Jamsz. hoendercooper Atrisgen syn huysfroMw en hebben beleden schuldich te wesen Ryck van Mulenburch als Rentmeester van die Saturdaechs loffbroeders ten behoeue van dselue loffbroeders een losrente van seuen gulden tyen stuuers waervan teerste jaer renten verschenen is geweest Meydach 1594 verleeden en soe voorts jaerlicx ter aflossinge toe, enz.

Die veertichste penningf is aangebrocht.

Onder tsegel.

Transport, den Noue»2briB, 1596, stylo V 8 teri, ten Guerstaen van meesier Cornelis van Duuerden, Schelt, Peter van Grootuelt en Lodewyck Jansz., borgermee«toen.

Dat voor ons gecomen zyn int gerecht Wouter van Bijler de Beer, Jan van Dael Henricxz., ende Euert

Sluiten