is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Segersz. als kerckmeesters van L. Vrouw capelle inder tyt, ende hebben volgende authorisatie op hemluyde» gepasseert by appoinctemente» op requeste in date den 23sten Augustus, 1596, stylo veteri, getransporteert tot behoef van Oornelis Hermensz. ende Jacobgen zyn huysfrouw een huys staende albyer inde Breedestraet, streckende acbter tot opte graft toe, daer aen deene syde die capelle selfs, aen dander syde Claes Visser naest gelegen syn, vry sonder laste», belonende dit transport te vryen en te waere als erfcoop recht is.

Opte»XIIIJ Decembris, 1596, stylo veteri, ter presentie van meestex Oornelis van Duuerden, Scholt, Peter van Groetuelt en Peter Fransz., Schepe».

Cowzpareerde heer Peter van Wyer pater van conue«t van Sint en heer Jacob Wontersz. van Wyck, procurator van coMuente van Marienhoeff alhier, als collateurs van zeekere vicarie hyer vore» gepossideert by Eoloff van Surckesteyn, beboerende in Sint Joris kerck tot Amersfoort ende hebben die selue vicarie geco»fereert by dese ten behouue vanjHerme», soen van Lodewyck Jansz., ten eynde deselue soen daerop sal moegen studere», welcke conditie van te studere» die yoomeide Lodewyck Jansz., alhyer present, die -voomoemde collatie geaccepteert heeft, versouckende hyer van acte en is dese:

Eodem die praesentibus, ut Bupra.

Co?»pareerde Jacob Thonisz., borger albyer, als collator van seeckere vicarie hyer voren gepossideert by Eoelof van Surckesteyn, beboerende in Sint Joris kerck tot Amersfoort ende heeft die selue vicarie geco»fereert