Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Amsterdamsclien past. Guil. Fox in het ürbaansch ■college den 16. Jun. 1712.

Hij werd te Rome gevormd 17 Deo. 1713 en in Sept. 1719 priester, en 20 Apr. 1720 Doctor Theologiae. Hij vertrok met Kerckman uit Rome 30 Mei 1720.

Bij den vrijwilligen aftand van Laurentius van Schayck past. in ’t Heintje-Hoek, of St. Nicolaus binnen de Veste te Amsterdam, werd bij in 1724 in gen. Statie pastoor tot 1772; wanneer bij zijne demissie nam en, als emeritus sedert, woonde en stierf in Jul. 1775 te Haarlem.

Doncker. (Justus)

Een tweeling-broeder met Tbeodorus Doncker, trad tegelijk met dezen in de Propaganda. Insgelijks vertrok bij, diaken zijnde, met wijdingsbrieven naar Holland in 1725 terug. Ik trof bem in de Naamlijsten van pastoors en missionarissen 1728, 1736 enz. niet aan.

Doncker. (Theodorus)

Geboren te Gouda, was slechts 15 jaren oud, toen bij in de Propaganda op 1 Nov. 1717 werd opgenomen. Hij werd te Rome gevormd 22 Dec. 1720 en diaken gewijd in 1725. Kort daarop keerde bij naar Holland terug. Van 1731—59 was bij past. te Lammersbage in N.-Holland en van 1759/60—-t 11 Oct. 1769 te Hoogkarspel of Westwoude.

Weerdt. (Hermannus Joan de)

Te Utrecht geboren in 1700, trad op 11 Jun. 1720 in bel college der Propaganda, alwaar bij op 31 Maart 1725 priester gewijd is. Den 15. Maart van 1726 aanvaardde bij de terugreis naar zijn vaderland. Tusscben 1728-—31 was bij pastoor te Tuitjenborn of

Archief XIX.

21

Sluiten