is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’t andere 570 guldens, beyde staande ten laste van ’t cameraarschap dezer stadt en tot voordeel der Nicolaikerk, ende also door ’t Gereformeerde kerkgenootschap uit te keren, voorts nog een jaarlyksche uitgang van i 4 gulden uit 'thuis von Jan Melkman inde Smedestraat, aan de Minnebroederen kerk toebehorende en also door ’t Koomsch Catholijke kerkgenootschap uit te keeren.

Dat zij comparanten q.q. van dit hun verrigte al aanstonds op den dezers aan de Municipaliteit en ook kort daarna, iegelijk in den zijnen aan den kerkenraad der gemeente de behoorlijke kennis gegeven ende daarbij den kerkenraad voorgeslagen ende versogd hebben, om op de naastkomende Zondag den ld**’” deser maand van de predikstoelen door de Leeraren kennis daarvan aan de gemeente te geven met uitnoodiging van alle ende een iegelijk derselve, om des willens zich te vervoegen bij de commissie in de kerkenkamer der grootekerk, sullende vaceren op den en 18'*®° dito ’s morgens van 10 tot 12 uur om elucidatie te geven wegens alle pointen tot welgemelde verdeeling, schifting en scheiding betrekkelijk, en vervolgens op den 22®*°° dito terselfder uur om alsdan aan te nemen sodanige schriftelijke ondertekende aanmerkingen als men mogte komen goed te vinden op of tegens welgemelde schikkingen in te leveren, om deselve so nodig met assumtie der kerkeraaden te beoordeelen en daarover, zo ’t nodig mogte zijn, door de Municipaliteit te laten beslissen.

Dat de afkondiging en uitnoodiging, als voorgem., behoorlijk zijnde geschiedt, ende vervolgens op gemelde tijd en plaatse niemand zich ten voorschreven eynde aangegeven ofte ook eenige aanmerkingen, strijdig met ’t voorgemelde accoord en minnelijke schikking van