Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkomen aan de vereischten voldoen, maar dezelve kunnen slechts op enkele dagen gebruikt worden, namelijk wanneer onze kerk voorschrijft de Diensten in roodgekleurde gewaden te verrigten; maar ons ontbreken geheel en al alle andere kerkelijke kleuren; aan deze behoefte moet dus noodzakelijk nog voldaan worden.

Ik verheug mij daarom bovenmate, dat aan mij eene gelegenheid is aangeboden, welke waarlijk eenig in zijn soort is. Aan mij zijn namelijk ter koop aangeboden eenige bij uitnemendheid kostbare miskleederen en toebehooren voor alle de kleuren. Dezelve evenaren niet slechts in schoonheid en kostbaarheid diegenen welke wij bezitten, maar zij overtreffen dezelve. Het aanbod, hetgeen mij gedaan is, behelst:

I®. Dat dezelve geheel of gedeeltelijk door mij gekocht kunnen worden bij het gewigt, en dus tegen die waarde welke dezelve wezenlijk hebben, zoodat wanneer dezelve verbrand worden, de asche daarvan zooveel zal waardig zijn als ik er thans voor geve; 2®. dat de betaling in twee of vier termijnen zal kunnen geschieden Alhoewel geen duit meer als de bovengenoemde innerlijke waarde zal betaalt worden, bedraagt het echter eene vrij aanmerkelijke somme .... (Hij opent daarom eene inteekenlijst, die van 5 tot 10 Maart in de pastorie zal ter tafel liggen. Op Zondag 11 Maart zal worden meêgedeeld of de inteekening tot den zoo gewenschten aankoop toereikend is geweest.. ..)

Ontleend aan het archief der nieuwe St. Martenskerh te Groningen.

Uit dit zelfde archief mochten we, met vergunning van den Zeereerw'. heer Deken W. F. Eisen hem zij op nieuw onze innige dank daarvoor betuigd het volgende

Sluiten