Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluit om af ie volhardt. Boor bemiddeling van Guil. Boecop, student te Leuven in het collegie van Savoyeworden hem de voorwaarden toegezonden.

Min. VIII bl. 137. An. Mr. Henryck Ernesti president van den collegie binnen Anncay.

Eerbare, welgeleerde, wijse, voersichtige, insonders guetgunstige guede vriendt.

Wy kunnen U L. nyet verbelden, weicker gestalt die weerdige hoechgeleerde heer Aggeus Snecanus, theologie licentiatus en desser stadt pastoer, in meninge is die cure derselver pastorien sich to entledigen in Augusti (soe hy ons onlancx geleden angekondiget beft) an eenen anderen oordt ofte plaetsse sicb te begbeven. Dewyle dan boochnoedicb will sijn, tot eendracbtichlycke onderboldinge der ware religiën, eenen anderen gueden man daartoe te erwelen ende mitter selver pastorien (uth cracbt der paeuwslycke bullen soe wij desfalss van den stoel van Roemen bier tbevoerens verwerven hebben) toe beghiftigen &nde toe versyen ende soo wy dan oick uth angeven onser mederaedtsfrunts des E. Arents thoe Boecop berichtet sinnen, dat ü L. (in meningbe wesende sich in desen anstaenden somer totten priesterlycken staet tbegeven) biervoermaels tegen denselven unser mederaedtsfrunt sich solden hebben verluyden &nde vernemen laten, dat, soe wanneer U L. van ons totter voers. cure versocbt wordde, nyet beswaert solden sijn tot Gods eere, uwes vaderlants welfaert mde den algemeenen besten toe guede die selve vocation alstan nae te comen èxide te obtempereren; soe ist dat wij (ansyende ende rypelycken overleggende alle tgene des men in

Sluiten