Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienaren in eene weide de tent opslaan, terwijl hij zelf met zijne geestelijken naar de kerk spoedde ‘). Toen de inwoners van zijne aankomst verwittigd waren, kwamen velen der goedgezinden van alle zijden toestroomen, en ontvingen hem met den verschuldigden eerbied. De meesten echter, die aan de bovenvermelde gruwelen pliehtig waren, vatten de wapenen tegen hem op, schreeuwende, dat zij hem zouden dooden, zoo hij hun eenigen overlast durfde veroorzaken. De H. bisschop ziende, dat hij met zachtheid niets vermocht , deed „de heilige send” aankondigen, onder bedreiging van excommunicatie en eeuwige straffen in het ander leven tegen een ieder, die niet zou opkomen. Deze bedreiging maakte weinig indruk, daar de bedorven menschen geestelijke straffen voor niets telden. De dag, waarop de heilige send bepaald was, brak aan, maar niemand verscheen , behalve de aanzienlijkste gemeenteleden, die als gezworene getuigen moesten optreden Nadat de Heilige deze mannen gehoord

1) De plaats, waar de kerk stond, wordt niet aangegeven. Waarschijnlijk wa.s te Westkapelle, waar Willebrord de eerste kerk gesticht had, de eenige parochiekerk, en moesten de overige plaatsen zich met kapellen tevreden stellen.

2) Sanctam jussit annuntiari synodum et quicumque non veniret, se sciret excoramunicandum. Vila St. Frederici, Acta SS. 1. c. IV. Zie over zulke vertaling Moll, I, 505.

Wat Hartzheim (Concil.) Gerra. 11, p. 31, 186) en Arend, I, hl. 388) melden van eene vergadering of synodus, die Frederik op Walcheren ter bestrijding dezer dwalingen zou hebben bijeengeroepen, is volgens Moll (I, hl. 328) misverstand. Hij hield een eenvoudig sendgericht. Over het sendrecht (synodale recht) zie Arend. I, 382 en de daar aangehaalde schrijvers. Vergel. vooral Regino, Lihri duo de synod. causis, Migne, P. L. Tom. 132, col. 280 SS. en 1. c. col. 187 ss.

’) Bat. Sacr. (p. 100) zegt: «bij zijn aankomst belegde Frederik

Sluiten