is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seeckere vicarie gefundeert by Jan van Amerongen Za. gedaen hebben tot behoef van soen van Henrick Jansz. praedicant alhyer, verclaren«?« voor soeveel deselue vicarie en treckt van collatie doer van ons, van wegen die Eegierders van Amersfoort sonde moegen aengaen, gedaen te hebben en te doen tot behoef van ■vooneiden Henricus soen alles ten eynde deselue daerop sonde moegen studeren, volgens die Heeren Staten ordonnantie toorconde soe hebben wij dese acte met onse respectine handen onderteyckent, actnm tAmersfoort den Jnlij, 97, stilo veteri.

G o P I B.

Opten XlX'*®” Jnlij, 1597, stilo veteri, syn geaccordeert by pronisie heer Peter Gornelisz. procnrator Sint Jan ter eenre, ende heere Reyer van Wede, Daem Henricxz. ende Roelof Joppen, conuentnalen ter andere zyden, ten onerstaen van meester Gornelis van Dnnerden, scholt. Peter van Grootnelt ende Lodowyck Jans borgermeesteren ende snperintendent dat van nn voortaen die voorschrenen Lodowyck Jansz. ende heer Peter Gornelisz. snllen hebben die regieringe en Lodowyck Jansz. sal hebben den ontfanck en reeckeninge» van alle jaer van den incommen des connents, ende dit van goederen, die bonen den onderhout sullen blyuen, ende dat heer Peter sal hebben vyftich daler, omme syn eygen cost te maecken, daertegen elcx van voor?.eide drie conuentnalen ten selven fyne vyftich gulden ontfangen hebben, ende dat heer Peter int jaer sal hebben tot syn onderhout twee hondert gulden ende die voorschrenen drie conuentnalen sullen hebben int jaer elcx hondert vyftich gulden ten seinen fyne. Item dat van Martini ingaentie Symon Hart en