is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begraue» te syn voor een reyse en voor den tyt van tyen jaere» sulle» betale» ses gulden in plaetse van drie gulde», die buyten luyde» twaalf gulde» in plaats van ses gulde», item in de capelle sulle» betale» in plaats van 48 stuivers, vyer gulde», alle» die daer begrauen begeeren te zyn.

Policie, den 22®*®“ Januarij, 1599, stylo veteri.

Die Regierders verstaan, dat Oornelis Anthonisz. tboeck van gvoote kerck soe lanck sal beware» totdat Henrick Deur sal syn gebetert en te doen verhange die clock inde groote kerck en notelicke reparatie te doen.

Alsoe die co?*uentualen van Sint Jan te weten Reyer van Wede en Roloff Jobsen hadden die magistraet geexhibeert seeckere grauamina, en dat op huyden den procurator hadde geexhibeert seeckere antwoert by gescrifte, soe is opte selue antwoert geappoincteert aldus, die hoefde?* van magistraet mitsgaders die superintendent ordonneren den Remonstrant by prouisie zyn rekeninge te doen van superplus sedert date van taccoert bynne?* veertyen dage?*, en dat die pachters voortaen sulle?* betale?* aende superintendent en nyement anders, nopende tselue superplus op pene van andermael te betale?*, en dat party en haer voorts sulle?* regulere?* taccoert Actu??* den 22®*®“ Januarij, 1599, stylo veteri, en was onderteycke?*t,

Liuintjs Botter.

Resumptie van conditiën van exeysen, gedaen den gasten Januarig 1599, siylo veteri.

Die van co?*uente van Sint Jan sullen inbrengea haer bescheyt dat zyluyden excysvrye soude» syn, op Mane?*dach smorgens tegen ingaen vinden Raet, op pene dat daerop nyet sal worden gelet.