is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede te doen, weluerstaende dat die stadt twee«huys sal offhouden een pont groet jaerlix, die syluyden tot noch toe betaelt hebben aen de pot, en daerboue sal die stadt noch betalen aen tweesbuys voorde verbeterscbap als anders twee pont groet jaerlix, twelck verscbyne sal den leste» Nouewzbris toecomende, en soe voert jaerlix. Amersf, 777—1580, 11, 280.

Die Regierders resoluere dat die gebuere» en geerfde van Camp, elcke eygendomme by prouisie sulle co»- tribuere een galde» tot voltreckinge van bet torentge van Sint Jan, byermede cesserende die balue gulden in voorgaende resolutie begrepen, com»titteren tot die uytmaninge Lodewyck Jansz., Bartbolemeus Rycxz., Jan Paessebyer, waervan Jan Paessebyer sal den ontfanek bebbe».

Policie, den 5 Martij, 1599, stylo veteri. Die Regierders ordon«eren dat die oosters vande capelle nyet en sulle» moege» gaen opte tore» sonder aduys van en die sleutele» (die daertoe dyenen) buere» aen deselue kerckmee«ters op poene van suspensie van baer officie en meester Jacob nyema»t opte tore» te late», sonder co»sent van selue ofte boeckbout?er.

Opte requeste van Jacob Claesz., coster vande capelle, wort geappointeert, dat die Regierders ordonnere», dat die kerekmeesters vande capelle die supplia»t voor tintonere» jaerlix sal betale» ses gulde», en die kerckmeester ofte onlanger vande groote kerck gelycke ses gulde».

Opte Aprilis, 1599, stylo veteri. Die Regierders ordonneren meester Gerryt van Scbayck te leuere» die brieuen van capelle in bande» vande Regierders ofte in stadts slot, ofte bem by eede te purgere» die