Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeff opte brenge» die penningen daerop hy ouerlanck gestelt is, daar van die andere co»uente meestendeels betaalt hebbe», en dat bynne'w acht dage» op pene van cassatie van syn procuratorscbap en in syn plaetse een Rentmeester sal stellen, welcke hy op rente sal moege nemen tot laste van tconnent, ofte eenich cleyne perceel vercoope» wesende in panscbap gegeue» ofte nyet by aduys van magistraat.

Policie, den 18 Junij, 1599, stylo veteri Die Regierders ordonneren die costers geen groote kloeke inde groote kerck te luyde», te sy daer van telcke reyse aende 'k.&vckmmeesteva betaalt sal zyn een gulden bonen tordinaris luyden, waar van die costers register sullen houden.

Ordonneren die kerckmeysters van grote kerck geen granen meer te vercopen, anders dan hy aduys van magistraat.

Publicatie, den 3 Julij, 1599. Die Regierders ordonneren de procurator van Marienhoeif zyn rekeninge te doen bynnen veertyen dagen van Martini en Patri lestleden mit geit ofte restanten en bynnen acht dagen zyn staat te leueren.

Policie, den 9 Julij, 1599. Ordonneren die kerck-

Ordonneren die kerckmeysters tweemaal sweex die groote kerck te laeten schoen maken, met water besprengen en daernae met bysen bestroye.

Procuratie, den 10 Augusti, 1599, stylo veteri, onder tsegell.

Opte dach van huyde heeft heer Peter Oornelisz., procurator van Sint Jans conuent Amersfoort, by consent en ten ouerstaen vanden schelt meestev Cornelis van Duuerden, Herman van Do»2seler, borgermoe«^or

Sluiten