is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tgunt hy will sustinere» hem te come» van tcowuent, omme, dat gesyen by die oiEcier, borgermew^eren, Ve/steecb ende Lou«resloet een beraminge naer equiteyt gedaen te worden, item sal de procurator opt bebaege» vanc?e magistraet cowcipiere» seeckere instructie, daarop de Marte» van Dow2seler van surplus van goedere» des conuents aengenome» sal worden, ende mitte ontfanger reysen aende pachters, ende dieselue belasten aen nymants banden, dan aen banden van ontfangèr voornoemd nopende tsurplus vande goedere» (bonen die alimentatie) te betale». Aldus gedaen tAmersfoert op date en ten ouerstaen als bonen. Toerconde geteyckent, en was odderteyckent C. van Duuerde», Herman van Do»zseler, Peter Fransz., Peter Cornelisz., J. Louwresloet, C. ter Stege en noch my praesent en was onderteyckent, Liuinus Botter.

Gecollationeert jegens die principale geteyckent als bene» en accordeert by my,

Liuinus Botter.

Opte DeceMbris, 1599, stylo veteri, isgeaceordeert by de» officier, en procurator van Sint Jans conuent, dat Jan van Louresloet o?»me seeckere redenen soe lange by en syn buysfrou leeft, sal gebruycke thoeffge» gelege» in Vreendael by hem tegewwoerdicb gebruyckt.

Accoort mit meesier Joanne Vincentio gemaeekt. Mitte boTgermeesier te coiiiMUiiicere» nopende vrihet vande wacht.

Die vande magistraet bebbe» aengegaen mit meester Joanne Vincentio seecker accoert, dat dieselue Vince»tius mit syn co»uictore sal bewone» die kerck van Sint Agnyete, die buyr Alrebeyligen, 1599, en