is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moegen geuen dan met cons««t van schout, borgermeesierea en procurator vooTnoemf.

VI.

Soe den vooraeide in gheme huyren paert ofte deel moegen hebben ende soe wanneer eenige landen sullen worden verhuyrt daer huysen ofte bergen op staen die tconuent toecommen, sal, voor tmaecken van nyeuwe huyre, die huysen besichtigen, en ist noot by meesiers hem des verstaende doen besichtigen, om te weten wat reparatien dselue noodich hebben en daervan besteck maecken, en tselue die magistraet en procurator overleueren om int verhuyren deselue reparatie tot laste vanden huyrder volgende tselue besteck bedongen te werden en goede acht nemen dat tselue alsoe geeifectueert worde.

Vil.

Sall oock goede toesicht nemen twelck mede voortaen int huyren bedongen sal worden, dat op de goederen des vooraeiden conuents soewel daerop des procurators en conuentualen alimentatie geassigneert es als dandere by de pachters geen opgaende hout gehouwen en wordt, maer sal bevorderen dat die goederen met houdtgewasch en plantagie van boomen soe knootbaer als opgaende moegen verbetert worden.

Vlll.

Item sal voortaen in plaets van toepacht geit bedongen worden, uytgesondert dat de procurator genyeten sal de caponen, die tot noch van Vredendael bedongen syn, en die drie hamels, mede bedongen, sullen by de procurator en conuentualen gedeylt worden. Item