Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Domino noetro. Amen. Vale in Domino fortiter, nostri memor; salutentur quoque, si sint salutandi. Scripsi Harlemi 15 Octobris st. vet. 1630.

Vester amicus fidelis et frater in Domino: Paulus Bernardi.

Naar het oorspronkelijke op papier, dat ter ruggezijde het opschrift droeg: Reverendo admodum et erudito Domino, domino Folckero Herckinghe Sacrae Theolog. Licentiato, domino et amico suo in aeternum honorando. Het werd in der tijd mij verstrekt door de heusche goedheid van den zeereerw. heer W. F. Eisen, thans deken en pastoor te Groningen, wienik bij deze mijn oprechten dank betuig.

In spijt der wenscben van zijn vriend bleef heer Herckinga werkzaam te Zwolle, wijl hij daar niet kon worden gemist. Naar Leeuwarden werd geroepen de eerwaarde Vitus Jacobs, die tot 1649 daar met ijver zich kweet van zijn moeilijke taak. Heer Tadema keerde terug naar zijn werkkring, om de teederste zorgen aan het heil der zijnen te wijden.

Wie des tijds den vromen herder zocht te ontmoeten, richtte eerst zijne schreden naar Warstiens, in den noordelijken hoek van Idaarderadeel gelegen. Daar had volgens eene Bescriptio episcop. Leovar. uit het jaar 1640 (Dit Archief IV, hl. 101) de vervolgde priester bij een bejaarde weduwe een verborgen „tehuis”, om van den drukken arbeid soms wat uit te rusten. Doch gelijk pater Franc. Mijleman in Groningerland destijds op onderscheiden plaatsen van zijn breeden werkkring eenige vaste huizen had, waar hij op zijne tochten intrek placht te nemen (Bijdragen tot de Gesch. en Oudheidk. der Provin. Groningen, IV, bl. 245), zoo ook heer Tadema, die in verschillende grietenijen Archief XX. 10

Sluiten