Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1719 ante Dominicam 3 Pascbae. In bet oudste „kerkeboeck beboerende (aen) de Eoomse Catolycke „gemeente tot I(r)nsum” beeft de band van den boekhouder Teeke Gerbens onder de goederen, die in de pastone moeten blijven, ook bet volgende opgeteeen „ n tjaer 1719, doe mijnbeer Jobannes van Laack van de Jouwer af bier tot „I(r)nsum quam yn „deese staesye, bebbe(n) de gemeente-vrouwen yder „wat gegeeven, dat de somma maeckt (van) neegen „en dartycb gulden, één stuyver; daervoor (is) gekeft „een bed en peulen, 2 oorkussens, een Japons (en) »,een Spaens deeken.” '

Emm vier en een halfjaar droeg pastoor yan Laeck hier den herderstaf. Op 31 Getob. 1723 boekt zijne and den laatsten doopeling; daarna getuigt de doodenijst Admodum Eev. D™* Joannes van Laeck (obiit) 1723, postqnam in bac communitate quatuor anms et septem mensibus veri pastoris summa iaude vices gesserat. K. I. P.

Zijn opvolger werd Joannes Henricus Swarte, zoon van ... . Swarte juris utriusque doctor en van Helena Dreesman, geboren te Lingen, waar bij in 1721 als apelaan stond. Nog bij bet leven des beeren van Laeck scWjnt bij aan dezen te bulpe gezonden; althans op 16 November 1723 teekent zijne band bier den eersten doopeling aan. In Decemb. 1723 ontving bij zijne zendingsbrieven en schreef in een gedenkboek oor hem aangelegd bet volgende neer: Haec sparsim

in het Irnsumzner doopboek bemerkt: «Sub Joanne a Laeck pastore, en den eersten doopehng dan ingeschreven op 25 Maart; doch deze zal door em gedoopt zijn, toen hij als noodhulp voor Irnsum zorgde

Archibï XX.

12

Sluiten