is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en doorloopende tot 1829. De laatste onderteekeningen zijn deze:

1825 : Bngbert Dekman, Holte Hendriks.

(1826): Gr. D. Dorhout, S(ybren) A(riens) van Balen. (Dese is sedert 1829 boekhouder.)

(1827) K. D, Haringsma, S. Franken.

(1828) Sybren Sjerps Jorna, G. D. Dorhout.

1829 E. D. Kortrijk, J. S. Andrenga.

Bijlage F.

Koogwaardigste Heer. ')

Overwogen hebbende met de grootste naukeurigbeid de berigten, door Dwe Hoogheid aan deze Congregatie toegezonden den der maand Maart I.L, betrekkelijk de teedere en aldergewigtigste zaak der pensioenen of toelagen, die van het burgerlijk gouvernement worden aangeboden aan de pastoors en aan de zendelingen van Holland: en tevens met de rijpste overweging geconsidereerd alle de andere omstandigheden: gezien het decreet van Z. M. van den Februari 1815, hetwelk verklaart dat het besluit van den 28®‘®“ Septemb. 1814 geenen anderen zin moet hebben dan dien van het besluit en van het decreet van Mey 1814, waarin uitdrukkelijk gezegd wordt, dat de bepalingen vervat in het bovengenoemde decreet niet anders zijn dan van enkel financieelen aard, zonder eenige inzage te hebben

1) Dit is de vice-superior A. Ciamberlani.