Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangaande het leerstuk der H. Drievuldigheid allernauwkeurigst omschreveu werd *). De levensbeschrijver des Heiligen heeft het woordelijk opgenomen, en er de mededeeling hijgevoegd, dat de bisschep afschriften naar de hem onderworpen gemeenten zond, opdat de priesters, bijaldien de scheuring zich verder openbaren mocht, ze gedurig voor het volk zouden aflezen. Ziehier zijne woorden: „De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de H. Geest is eeuwig. Er is wel onderscheid tusschen de Personen, maar de natuur is één. Almachtig de Vader, almachtig de Zoon, almachtig is ook de H. Geest. De naam is drievoudig, maar de macht en de kracht is één. De Zoon is op eene onbegrijpelijke wijze uit den Vader geboren, de H. Geest komt op eene onbegrijpelijke wijze voort van den Vader en den Zoon. Het is ééne macht, die niet verandert, maar eeuwig en onverdeeld voortduurt, ééne gemeenschappelijke oppermacht, één rijk zonder einde, ééne eeuwigdurende glorie, die alleen schept, alleen zonden vergeeft en het rijk der hemelen schenkt ®).

') Arend verhaalt op gezag der Batavia Sacr (p. 100), dat Frederik deze geloofsbelijdenis reeds vroeger op de kerkvergadering (?) te Walcheren had opgesteld. Beka en Heda, Malmesbury en de biographie zeggen daarvan niets; wel zegt de biographie, dat het in Friesland te Staveren gemaakt is.

2) Vita St. Fred. Acta SS. 1. c. cap. V.

2) Aeternus est Pater, aeternus est Filius, aeternus est Spiritus Sanctus j distinctie enim in personis, unitas cognoscitur in natura. Omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens et Spiritus Sanctus. Trinum quidem nomen, sed una virtus, et potentia. Filius a Patre incomprehensibiliter genitus. Spiritus Sanctus a Patre et Filio ineffabiliter procedens, potestas non accidens, sed perpetua et individua manens, summitas sociabiliter, regnum sine flne, gloria sempilerna, quae sela creat, sela peccata dimittit et coelorum regna concedit. Vita St. Fred. Acta SS. 1. c. cap. V.

Men ziet in de belijdenis terstond de groote overeenkomst met

Sluiten