is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DISCRIPTIO

STATUS IK ODO NDSC EST RELIGIO CATHOLICA

IN CONFOEDERAÏIS BELGII-PEOVINCIIS.

a° 16 2 2.

De hier volgende Descriptio, van den toestand der Hollandsche Missiën in 1622, werd opgemaakt door den toemaligen apostolischen Vicarius dier Missiën, den Hoogw. Hr. Philippus Rovenius, tevens aartsbisschop van Philippi i. p. 1., zelven, of althans op zijne verantwoordelijkheid.

üit een brief van dien Vicarius van 1. Febr. 1622, aan den Brusselschen Nuntius Mgr. Jo. Fr. a Balneo, blijkt, dat het onderhavig document aan laatstgenoemden prelaat is opgezonden: „Scripsi novissime, 14 Januarii hujus anni, jungens prolixam descriptionem status Ecclesiae in hisce partibus: ex qua poterit 111“® Gratia Tua cognoseere, quomodo hic agatur etc.” Den cardinalen, te Rome, meer bepaald belast met de hooge zorg der Missiën, moest de descriptio worden aangeboden. Waarschijnlijk zond de Brusselsche Nuntius ze

') Zie Archief van ütrecht etc., deel XIV, p. 180.