Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rius dat hij in plaats van versterkt, veel was ingekort in zijne vermeende rechtsmacht. Die Ebsoldtib van 1 Mei is op 13 Jun. 1623 geschorst en werden partijen ter afdoening van hunnen geschillen verwezen naar de bisschoppen in Belgiën; onder wier aandrang eindelijk te Mechelen op 15 Oct. 1624 eene overeenkomst of CoNCORDiA is gesloten.

Authentieke copiën van heide Dbscriptiones even als van de vele die betrekking hebben op de aangeduide Ooncordia zijn te Rome in het hoofdarchief der P. P. Jesuieten in ’tjaar 1879 door mij nog aangetroflfen. Ik zal daarvan de plaatsing in ’t vervolg van tijd aan het Archibb van het aartsbisdom van Utrecht aanbieden. In 1877, reeds werd aldaar in deel IV pag. 242—386 een en ander over die Ooncordia medegedeeld. ')

A. VAN Lommbl S. J.

Ex septemdecim provinciis Belgicis regi Hispaniarum catholico quondam plenë subjectis septem intregrae ah obedientia regis et magna ex parte a Fide catholica defecerunt, nimirum : Hollandia, Zelandia, Frisia, provincia ültrajectensis, Transisalania, Groninga. Praeter bas defecit major pars ducatus Geldriae et nonnulla alia loca Brabantiae et Flandriae.

Oomitatus Hollandiae, satis exiguo circuitu [ut ex chartis geographicis videre licetj continet multas elegantes et populosas civitates. Praecipuae sunt: Amsterodamum, Harlemum, Leyda, Delphi, Dordracum,

‘) Zie Archief van Utr. deel IV: vooral p. 296, 308, 322, 341 en 359.

Sluiten