Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andere hervormingsvoorstellen gingen van Neerkassei persoonlijk uit. Maar ten opzichte van al de wijzigingen, welke de nieuwe toestand veroorzaakte, nam de Propaganda steeds een afwachtende houding aan. „Festina lente,” waar verstaat men die kunst van wijze bezadigdheid zoo meesterlijk als in „Eoma aeterna”? Zoo bepaalde de Apostolische Vicaris, dat voortaan de huwelijken slechts in kerken, volgens de wet van bet Ooncilium Tridentinum, zouden ingezegend worden. Te Utrecht werd ook een geestelijke rechtbank opgericht. In verschillende steden kwamen ordesgeestelijken zich vestigen: in Deventer de paters Capucijnen en Minderbroeders; te Zwolle, Nijmegen, Arnhem, Zutfen, Amersfoort en Utrecht openden de Jezuïeten inrichtingen van onderwijs voor de jeugd; te Kampen, Elburg, Harderwijk en Amersfoort namen de Minderbroeders hun intrek. Doch in al de genoemde plaatsen liet Neerkassei slechts nieuwe regulieren toe, voor zoolang nl. als de Fransche overheersching zou duren. De Premonstreiten werden hersteld in het bezit hunner eertijds zoo aanzienlijke abdij Mariënweerd. In Oldenzaal werd het oude collegiaalkapittel weer uit zijn doodslaap opgewekt. In de provincie Gelderland aldus had koning Lodewijk bevolen werd op iedere plaats de voornaamste kerk voor den katholieken godsdienst ingeruimd en moest een pastoor worden aangesteld. Maar. over al die nieuwe en ingrijpende maatregelen liet zich de Propaganda met geen enkel woord, hetzij goed- dan wel afkeurend, uit.

Het liet zich immers denken, dat zulk een geforceerde begunstiging der Katholieken op den duur geen stand zou houden. Eeeds zagen de predikanten en hun getrouwen met kwalijk verbeten grimmigheid het

Sluiten