is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amptluden dairinne geschiet ende bijzonder in der Lyemersche in den kerspel! van Weel aen de seepeltyende, als dat bij des tot geenre beffinge ende opbueren gecomen en can, zoe den pech teren, die den scepeltyent van den gueden dair plegen tbe betalen, verboden is, dat sij den voirs. maenre ende boerre dairvan niet en sellen gbeven; dat sicb mogelick alzoe niet en gebuert, aengezien dat onse beere die Domproist voirs. aan Uwer Genaden sulx niet verscbult en beeft, ende derzelver Uwer Genaden oick anders niet dan alle vruntscap ende gunst toe en betrouwet.

Ende zoe vrij dan onss voirs. lieffs beren ’s Domproists in zijnen affwesen, van bem bevel! hebben sijnre domproisten guede tbe verwaeren, in tbe manen ende op tbe bneren tot zijnre beboiff, soe is ’t dat wij in den name van bem derselver Uwer Genaden oetmoedelick bidden, dat zij aen boren amptluden, onder welcke die voirs. tyenden gelegen zijn, ende bijzonder aen beren Joban van den Loe, ritter, Uwer Gen. ambtman in der Lymerscbe voirs., willen doen bestellen, dat sulcke besparringbe des vors. scepeltyent, als in boeren bedrijve geschiet is ende dagelicx gebeurt, offgesteld werde

Gescreven t’Utrecht op ten 13 dach in Novembri anno 1475.

Uwer Genaden goedwillige dienres Johan Militie proist tot Aernhem ende Otlo van Tiel, Oanonicken then Dom t’Utrecht.

D. 6. A. hl. 64.

Steven palsgraaf van den Rhijn, deken van den Dom te Keulen en koorbisschop te Utrecht, bericht aan het Utrechtsche Domkapittel, dat Mr. Raymond Peraudi, ’s Pausen referendaris, zich tot hen zal wenden, om ook in hun bisdom een aflaat te prediken. 8 Maart 1487.