Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schryven durch hem selvest oft ymant anders direclelich oft indirectelick.

Kwam hij deze belofte niet na, dan verloor hij alle aanspraak op zijne jaarwedde en had de raad het recht hem „te allen tyden tyden van synen dienst te Behalve de in dit artikel hem opgelegde verplichting eischte men van den vicecureit nog de plechtige verzekering „dat hy int stralen der sonden op den preeckstoel ghiene personen nominatim oft per descriptionem {zou) calumnieren, noemen noch denoteren oft describeren..; dan als een guet predicant den sonden ende gebreken int generael straf en ende in spiritu lenitatis syne ondersaten soe voele onderholden als hem mogelick {zou) syn. Ende ingevalle hem nu oft in toecompstigen tyden eenige gebreken ofte notoire abusen voirquemen, daerinne hy begeerde geremedieert tworden, soe {zou) hij deselve nyet voorts op den stoel brengen, dan den gemenen rade collegialiter vergadert toe kennen geven, om by hoer eer samen hy guede bequeme middelen daerinne nae gelegentheyt toe versyen'' enz. Tegen deze artikelen had de vicecureit verschillende bezwaren, welke hij, in een aan den raad gericht schrijven, aldus blootlegde:

1 , 3len stelt int voordracht tot wyder verklaringhe want anders schinen soll, dat ick my daerinne misbruckett hebben, hetwelk niet geschiet.

2®. Personen wesende inwoinders off burgeren deser leffiicker stat Campen of wesende geburlicker overicheit.

3 . In specie is niet noodig, dair by toe setten, ende ick kan dat oick myt allinger consciëntie niet belaven; want dat SPECIE streckt sich soe wijdt, dat een predicant dat niet sonder tegen Godt tho doin inbewilligen kan. Want in specie begrippt: ketters, quaetdoinders als dief, overspielder, dronekendrencker etc.

Sluiten