Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konnen, dat ons gheenssins geraden weer gewest, in desen Teechlicken tyden soedaene lyckaem langer onbegraven te laten blyven ende dat wij oik anders daerinne nyet gedaen hebben dan wy beboerden te doen.

Wy vernemen oick den heren vicecureit genoechsam gepresenteert te hebben ende die versproken verwarde ende syn overgegeven memoriael by ons gantzlicken ende in alles naegekomen te sijn; verhopen ons oyck (indien des noot were) voer. Co. Ma**, onsen aldergenedichsten heeren, deser begravinge halven wel toe ver-Bchuldigen; mer wy konnen nyet anders vermercken, dan dat hy alle middel ende wegen socht, om van ons toe scheiden ende ons dagelix oyck nye moeijte an te doen, gelyck wij oyck nu vergange saterdage ende desen dage die civile burgerlyck saken synenthalven hebhen moeten achterwegen laten ende ghien recht konnen holden; allet welcke wy u. W. nyet hebben konnen onvermeldet laten, teneynde dat u. W. die gestalt der saken eygentlicken weten mogen ende den vicecureit opt gevoechlixte ende in den besten alzoe onderrichten, dat hy die versprokene verwarden nakome ende mit ons ende den gemenen burgeren voertan lyefflicken ommegae, oft ingevalle hij des nyet gesinnet solde wesen tdoen ende dit ende dergelijcke weder voernemen, moeten wy gedult dragen; doende u. W. hiermit den Ileeren in gelucksalige gesontheit bevelen. Datum den IX®“ Septembris anno 1567.

Sluiten