Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broeckhuyssen daermede denotierde; doch in synen volgenden sermone heft hy verclaert (hoewell weinich totten propoeste coemende) dat hy nyemants anders dan Sleidaiium daermede hadde gemeent. Boeven desen hefft hy noch tegen eenige persoenen etlycke woirden gesproecken die grotelyck antreffendê sint dem furslen van Oleve ende syner F. Gr. soen ende raeden. Alle welcke puncten ende meer andere, die toe lanck syn solde to schriven (want hy in ghienen sermone sich kan tempereren), erstrecken tot unrust der gemener tranquilliteit, daer uth wy dan oick meerder inconvenienten ende commotien besorgen, die hy uns hees noch tho in dessen turbulenten tyden sleets mitter gratiën öods voirgekomen sinnen. Ende wy bevinden eigentlich, dat ons dieselve vicecureit omme alle hedencke van besorghlicke ongemack nyet en dient langer to holden, hoewell wy ons nochtans anders verhoept hadden. Wolden demnae nochmaels well vruntlyck begeren u. W. eenige middelen wolden voernemen, daermit wy syner opt gevoechlicxte ende milten iersten ontslegen mochten worden. Ende ingevalle u W. alsoedane gevoechliche wegen daer tho nijet solden konnen gebruycken (wie wy ons nochtans nieth en versyen), moeten wy hem eeven well tot voerkominge alles besorchlicken absolvieren; want ons gheenssics geraeden en wyll syn mit hem dit halve jaer uih toeverwachten ende ons ghien dinck in onse policie so lyff en is als rust ende gemeene eendracht onder onsen burgeren. Wy vertrouwen ons gantzlicb u. W. werden die saecken tot deser stadts welfaert am besten behartigen. Begerende van u. W. een schriftelyk toeverlatich antwordt by brenger van desen. Datum etc.

Sluiten