Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len van den oorlog; volgens hem had persoonlijke wrok daarmede niets gemeen. Hij erkent echter dat de graven van Holland èn in 1049, en in 1058 en in 1061 tegenover elkander in het veld stonden '), dat Floris de Zwarte in 1138 bij de teleurstelling, welke hij in zijne huwelijksplannen ondervond van den kant der heeren van Cuyk, zich de nederlaag van Neder-Hemert herinnerde, het zwaard aangordde, maar door zijne vijanden, de Cuykenaren, bij Abstede overvallen en gedood werd, dat bovendien Floris’ broeder onmiddellijk in het Land van Kuyk viel en alles te vuur en te zwaard verwoestte, (hl. 19, 80). Wil men dit alles niet aan persoonlijken wrok toeschrijven, zeker is het, dat er tusschen beide huizen voortdurend vijandschap heeft bestaan, en Dr. Wap zelfs schrijft op eene andere plaats in hetzelfde boek (bl. 196) dat eerst door de stichting der abdij van Mariënweerd daaraan een einde ia gekomen. Dus bestond er wel degelijk eene vijandschap of familieveete, zoo men het noemen wil.

Eene tweede reden waarom het stilzwijgen van de stichtingsoorkonde niet voldoende is, om het verhaal van Beka te logenstraffen, is deze, dat de oorkonde niet is opgemaakt door den bisschep Andreas, noch door de graven van Guyk of Holland, maar door den abt van Laón, Walterus, die zijne geestelijke zonen derwaarts zond om de abdij te beheeren. Deze bezat eene formuul, welke hij voor de verbrieving van al zijne stichtingen gebruikte, die hem werden opgedragen. Men leze slechts den stichtingsbrief van Park bij Leuven opgemaakt in 1131, van Vicogne in 1189,

') Dat er ook in HOB eenige vijandschap bestond blijkt uit bet charter bij Sloet n“. 218 en aanteekening aldaar. Zie hierna.

Sluiten