is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

int huya vors., indien dattet huys daarin reliker manieren mach by verbetert worden, salmen den plaatse gunnen ende geven, niet meer vordeels nochtans thebben dan die gemene man.

Item soe sullen oick die gildemeysters ende raede niet meer personen aannamen int buys vors. dan die guederen ende renten konnen dragen, op dattet bnys yn gene verloep verdragen worde.

Item soe en sullen gbene armen man offte vrouwe in dit vors. buys aengenomen worden sy sullen eersten loven dese naebescbreven puncten ende articulen trouweliken to willen nagaan ende achtervolgen.

Dat derde capittel.

Item soe sullen die gildemeysters den proevenaers bolden eece moeder oft eene vrouwe, vroem ende eerlick van leven, die den provenaers ‘) oer gerack trouweliken sal doen; ende off die moeder offte vrouwe lange gedient badde ende ten laetsten verlaemde, begeert sy plaatse in dat buys vors., men sal oer plaatse geven; ende die selvige sal lief Hiken mit den proveners ommegaen, vrede ende eendracbticbeyt soeken ende maken , woer sie kan, ende den provenaers die gave des beren ende datgene, dat oer vanden gildemeysters bestelt wort, cost ende dranck soete ende suer to nutte maken, dat' se daar wal van varen, en ende sy sal oick den proveners die cost ende dranck niet nauwe, carieb off becrompen voersetten, dan tot besten orber ende tot nootdrufftiebbeit.

') In den oorspronkelijken tekst stond „armen”; dit werd later doorgehaald en „provenaers” boven den regel geschreven.