Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beoefend; hij verwisselt zijne kleeding met het monniksgewaad en vertoont zich in alles als een stipte kloosterling.

Om de bevreemding van sommige lezers over de laatste zinsnede weg te nemen, moeten wij hierbij aanteekenen, dat onze Heilige in deze handelwijze niet alleen staat. Om van Willibrord, Bonifatius en Gregorius niet te gewagen, wij lezen hetzelfde van blsschop Ansfried en Adelbold.

Ansfried droeg in den aanvang zijner regeering het kleed der kanunniken. Later evenwel hulde hij zich in een Benedictijner-pij, en vertoefde, zoo dikwerf zijne ambtsbezigheden zulks gedoogden, in het klooster op den Heiligenberg bij Amersfoort. In niets was hij van de broeders onderscheiden, dan door grootere stiptheid en dieperen ootmoed. Overweging der H. Schrift, gebed en koordienst waren zijn geliefkoosde werkzaamheden. Bverhelm van Haumont verhaalt in zijn Leven van Poppo van Btavelot hetzelfde van onzen geleerden bisschep Adelbold. Bij de bisschoppen van

>) Cf. Migne, Tom. 132. col. 541. Beka, Catal. Episc. Traject. p. 32. «Mutat habitum angustam valde amplectitur vlam perfecteque regularis fit monachus.»

*) Alperti S. Symphoriani Metens. Mbnachi De Diversitate temp. libri duo, Lib. I. cap. 14. Migne, Tom. 140 col. 462: «Vestem delicatiorem deposuit, indumenta, ne dieam villa, sed potius angelica, ad institutionem sancti Benedicti sumsit.» «Sanctae religionis babitum suscepit,» Beka, 1. c. p. 37. Heda, p, 102: «Ibi et religionis Monasticae babitum suscepit.»

3) Bolland. Acta SS. ad. d. 25 Januar. Arc/itef, Kist en MoII, 111, bl. 175—176: «Non multo post vero memoratus antistes Adelboldus bortatu beati viri (Popponis) ad monastica instituta aspiravit, omnemque illi in pastoralibus pontificii sui administrationem commendavit, quam tarnen ex praescripto b. Popponis iterum recepit, et in ea, quoad vixit, sub monachali tunica non defuit.»

Sluiten