Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jansz, welcke Clemens mede vant bloet is, soe hy comparant verclaerde, dat die petevader van Clemens voorneemt dieselue vicarie lest geconfereert heet gehadt, Ende terselue tyt compareerde Willem Hardeuelt en Peter Fransz, Borgemeeateren inder tyt, ende verclaerde, dat soe veel haar aengaet desa collatie mede by haar adnys gescbyede, nochtans opt behagen ende aggreatie van Heeren Staten, versoecken Haesgen Lodewycks van Wegen Clemens, haar broeder, hyer van acte, ende is desa. Actum den 27®*™ Augusti, 1604, stylo veteri.

Litjintjs Botter.

Publicatie, den 17 Decembris, 1604. Die Regierders der stadt Amersfoert doen te weten, dat alsoe op huyden geexpireert syn die veertyen dagen, nae welcke tyt syluyden febleen verboden dat nymant voor de doere en sonde moegen gaan bidden noch aldaar aelmissen uytreycken, op poene in voergaende publicatie begrepen, dat syluyden deselue publicatie konden van weerde, ende daerby volgende desa nauolgende articulen,

Inden eersten, verbyeden wel scherpelick alle arme personen, jonck ende oudt, ambachtsjongens, clercken , marscramertgens, creupelen, blynden, lyermannen , lasarussen, geen uytgesondert, boet tselue sonde moegen wesen, achter desen dacb te gaan bedelen, aelmissen te eyscben ofte ontvangen in eenyge manieren binnen dese stadt ende vryheyt vandyen, voor ofte inde kercken, opte straten, merckten, voer de poerten, op kermissen feestdagen, gildeteering en begrauinge van dooden, voor bruiloften, op hoochtyden, Corsauonden, nye jaren directelick ofte indirectelick, onder wat dexel ofte schyn sulcx soude moegen worden

Sluiten