Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij in de raadsvergaderingen aan het hof; en zoo vaak de zwaarwichtigste voorstellen ter tafel kwamen, was het gezag van Ansfried overwegend. Maar zelden werd een hoog besluit genomen, zonder dat zijn raad was ingewonnen. Door zijn voorzichtigheid en raad geleid, bedwongen de keizers de boezen en bestuurden zij het gemeenebest in vrede. Tot aan zijn laatste ure bleet hi) een voorstander der waarheid, des rechts en der wet.

Deze karakterschets besluit Alpertus met de volgende woorden, die nog thans iedere minnaar van recht'en gerechtigheid gaarne tot de zijne maakt: „Mochten in onzen tijd zoovelen, die uit gunstbejag, haat en valsch medelijden de rechtvaardigheid krenken, het voorbeeld des H. Ansfried volgen” ').

111.

Wij hebben gezien, hoe de H. Ansfried als wereldlijk machthebber een zegen was voor zijne tijdgenooten: voor de keizers een trouw en dapper krijger, een wijze raadsman en veilige gids in het bestuur des rijks; voor zijne onderdanen een goed vorst en moedig beschermer; voor de roevers en dieven een onversaagde vijand, die rust en vrede deed heerschen in zijn gebied. Evenzeer en, zoo mogelijk, in nog hoogere mate was de H. Ansfried een bevorderaar van den godsdienst, een weldoener van Kerk en geestelijkheid.

Tijdgenoot des Heiligen was de beroemde Notker,

1) De Diversitate temp. lib. I, c. 11 Migne, Tom 150, col. 460, Pertz, Mom. Germ. Script. IV, p. 405.

Sluiten