is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bisachop van Luik, een der edelste en geleerdste prelaten dier eeuw. Hij beklom den zetel der Luikacbe kerk in het jaar 971, bestuurde zijn bisdom met roem en behartigde het welzijn der hem toevertrouwde kudde. Men kon waarheid van hem getuigen, dat hij al weldoende rondging. Notker daalde ten grave den 13 April des jaars 1007 ‘).

Tusschen hem en graaf Ansfried moet een bijzondere band van vriendschap hebben bestaan. Omstreeks 994 droeg Hotker Ansfried bij den keizer voor als den meest bekwamen en waardigen voor den zetel van Utrecht Reeds in het jaar 985 had Ansfried ter eere van de H. Maagd en St. Lambertus, en uit liefde tot bisschap Notker van Tongeren en Luik, het graafschap Hoei geschonken aan de kerk der laatste stad. Zie hier een gedeelte der oorspronkelijke oorkonde van Otto 111, die ons den H. Ansfried teekent als iemand, die verteerd wordt van ijver voor het huis des Heeren: „De eerbiedwaardige bisschop Notker van Tongeren en Luik heeft aanzoek bij ons gedaan, dat wij zouden goedkeuren en bekrachtigen de schenking, ten voordeele van hem en zijn opvolgers, die de kerk van O. L. Vrouw en St. luambertus besturen, gedaan door den doorluchtigen heer Ansfried, graaf van dit gewest, die het afstond ter eere Gods, uit eerbied jegens genoemde Heiligen, en uit liefde voor den bisschop Notker Dit alles bekrachtigen en keuren wij

') Acta SS. 8011. I Tom. Maii, p. 433,

2) «A tertio ottone imperatore ad episcopatum Trajectensem per Notgerum, Leodii pontiflcem, summa riecessitate vocatur.» Thietmar, Pertz, Tom. Ilf, p. 778; Migne, t. a. p.