is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smaak der hoogadellijke abdijbewoonsters: bet fraaie en van booge kunst getuigend hoogaltaar, in 1769 vervaardigd door Ex. Bader; bet stond voorbeen in de karlbuizer-kerk te Roermond, en versiert sedert 1786 de stiftkerk te Tborn; in het linker zijschip een zeer kostbaar altaar met eigenaardig snijwerk; een uitmuntend schilderstuk, voorstellend de geboorte des Zaligmakers en, volgens sommigen, op doek gebracht door van Dijk; bet vrouwenkoor achter in de kerk, waarheen men van weerszijden opstijgt langs twee breede, sierlijk bewerkte trappen, levert een indrukwekkend uitzicht op bet ruime priesterkoor. Men ziet de stiftjonkvrouwen nog neerdalen en beenzweven door bet rijke middelscbip naar de tafel des Heeren; men boort nog bet ruiscben van den langen sleep over den marmeren, met kostbaar tapijt bedekten vloer; men plaatst zich bij bet geloovige volk van Tborn, dat bij boogere plechtigheid mag verschijnen in de zijbeuk ’); er glinsteren tranen van dankbaarheid in hunne oogen, en van bun lippen stijgt een innig gebed ten hemel voor bet behoud dier weldoensters hunner gemeente. Dan, dat alles is voorbijgevaren. Onder den bodem der kerk, en in de scboone crypt, met baar slanke pilaren, die uitloopen in eenvoudige, maar kunstmatig bewerkte kapiteelen, rusten de stiftjonkvrouwen uit van baar weldadigen arbeid, tot op den dag der glorierijke verrijzenis

O Zoo althans vermeldt de overlevering te Tborn.

Wij spreken hier den Zeereerw. Heer S. J. Canoy, Pastoor van Tborn, tevens onzen dank uit voor bet uiterst welwillend onthaal, dat ons gewerd, en wij hopen, dat bij milde gevers ontmoete, die hem helpen in de in- en uitwendige restauratie der aloude stiftkerk.