is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yck Claues vurs. ... jairlix sullen geven te hantgelde enen sodanen daler, to betalen erstemael op Kruismarckt anno sestich.... an Herman van Marhulsen; .. . und sette bem des tot.. . underpande mijnen kamp dat Hartebroeck uit der Beltremer poerte, vort mijn buis unde boff. .... Anno 1559, op Cruicemarckt.”

(Naar ’t oorspronkelijke op papier). Hieraan zit een doorsteker die getuigt, dat de erfgenaam van den schuldenaar door de scbenking, welke zaliger Mette weduwe van Herman van Marbulsen aan bet gasthuis deed, nu de bovengemelde 16 Joacbims-dalre schuldig is aan Eutger Warnsinck en Antbonis Lauwen, gastbuismeesters in der tijd, en jaarlijks op „Grolscbe kermisse genoempt Kruesemerkt”, zou verrenten met één gelijken daler. „1577 am 22 Martii.”

Naar ’t oorspronk. perkement, met het zegel der stad Groenlo voorzien.

44.

De Pastoor en het Bestuur der stad Groenlo klagen hij het Hof van Gelder over de afwezigheid van vele vicarissen. Het Hof antwoordt, dat het maatregelen hier tegen zal nemen. 6 Sept 1575.

Aen mijn edelle, vermogende, boicbgeëerte beeren, mijn beeren Oantzler und Kaeder, in Zijner Maj‘® furstendomme van Gelre unnd graeffscbapps van Zutpben verordent.

Remonstreren .... dienstlicken die Pastoer, Schepenen unnd Raedt der stadt Grollo ~ . . (woedat) in de parocbiael kercke aldaer ter eeren Goeds.... (ende tot onder)balt der armen ettelicke vicarien bierbevorens over lange jaeren wel ende cbristelicken gefundeert ende gesticht sijn geweest, (waer)van die bedienders