Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Bisschep van Munster, waer bij hij wierde aengestelt om als pastoor den Paepschen predickdienst met den aenkleven van dien alhier te administreren, pyblycq hadde afgeleesen. ’t Welck hij hem met groote betuiginge gelochent zijnde, en daerhij geseit dat hij nooyt anders als een priester, gelijck voorheen was geschiet, haere gemeente hadde getracht te dienen etc. Soo is hem scerpelijck belast, dat hij, gelijck oock sijne mede-monneken sig nae desen wel nauw sullen hebben te wachten, binnen dese stadt eenigen Paepschen godtsdienst te doen; off dat sij darover bevonden wordende met alle rigeur, nae den inhoudt der placcaten, sullen worden gestraft. ’T welcker ook bij hem is aengenoomen en belooft te sullen achtervolgen en naecomen ende Sijne mede-Monnicken daervan advertentie te sullen doen.

Eodem die post meridem.

Is bij naerder resolutie verstaen, dat, wanneer door jemant uyt de leeden van de Magistraet mochte worden vernomen, dat ergens in eenig huis paepsen godtsdienst wordt gedaen, die selvige op het spoedigste, sonder gehouden te zijn, jemant anders uyt de leeden van den Magistraet aen te roepen, daerop sal mogen invallen, om diegene, soo daer over mochten worden bevonden, te spoediger te connen apprehenderen en aentreffen.

Uit het Resolutiebüeck van de Magistraat der stadt Groenlo over de iaren 1675—1703.

54.

De zendingsbrieven onlangs aan Pater de Roller voor het kerspel Groenlo verleend, worden door den Bisschop van Munster ingetrokken. 19 Mei 1695.

Sluiten