Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Canonibus inserta et arbitraria in omnibus quam exactissime parare volumus.

In fidem basce revocationis, cassationis et irritationis litteras per nostrum in spiritualibus commissarium generalem expediri, subscribi et vicariali sigillo communiri jussimus, Monasterii anno 1695, 19 Maji.

(Sign.) JoAN. Gaspar. Bordbwick, Gommis, in Spirit. General.

Naar eene copie.

55.

Herhaalde kwelling van Groenlo’s Katholieken, die wel negen tiende der bevolking bedroegen. Resolutien der Magistraat tusschen Juni 1695 en Februari 1696.

1695 den 10 Junii.

Praesente Praeside, Holtberent, Eybergen, Schalen, van der Hardt.

Zijn gecompareert, D. Gonr. v. Hasselt, en B’’. Arnold Kerckhoff in qualiteit als gecommitteerdens van den EE. kerckenraet, ende hebben de HH. van de Magistraet bedanckt voor den goeden ijver en goede voorsorge, bij Haer Ed. Acbtb. aengewent in ’t weeren van den Rooms Gatboliquen godtsdienst, met versoeck, dat Haer Ed. Achtb. daerbij wijders geliefden te continueren; renoverende met eenen haer voor desen ingegeven protest, sonder nogtans voor desen tijt Purgeren tot het prothocolleren van ’t selve; versoeckende met eenen het removeren van de Paepsche bijscholen.

Waerop door de HH. van de Magistraet de gecommitteerde HH. zijn bedanckt en beloofd (is) de placcatten daeromtrent te sullen mainteneren.

Sluiten