is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Paep off Priester, door Sijn Ed. in dese stadt gebracht, alhier wirde Misse gedaen, Sijn Ed. denselven mochte recommanderen ende aenseggen, dat (hij) sig soude hebben te wachten ende te onthouden, niet meer Misse te doen, alsoo Haer Ed. Achtb. bij vorder continuatie souden genootsaeckt zijn, achtervolgens de daeromtrent geëmaneerde Lantsplaccaten, tegen denselven te procederen:) in presentie van bovengemelte HH. van de Magistr. nevens Borgem’’ Holtberent is geschiet, soude worden geregistreert, te weeten: Dat hij dien Paep ofte Priester niet en hadde met sigh gebracht om alhier Misse te doen, maer alleen tot complaisance van sijn Oversten om desen winter met sig te laeten spijsigen; dan dat eene uyt de HH. van de Magistraet den voorn. Paep daertoe hadde permissie gegeven. Waerop gevraegt zijnde, wie ’t selve mochte hebben gedaen, alsoo sig een jegelijck, soo aldaer praesent waeren, daervan vrij erkende, heeft Syn Ed. vorder verclaert: dat sulcx was geschiet door permissie van Schalen; *) met bijvoeginge van dese formalia: Dat Borgem’' Schalen tegen Syn Ed. hadde gesegt: Segt het hem dat hij ’t vrij doet; ’t is dog een armen duivel; hij kan der soo wel een stuiver van verdienen als de Papen van ’tSwilbroeck. Wilt ghij ’them niet seggen, soo wil ick ’t hem seggen, dat hij ’t vrij doen magh.

Anno 1696 den 29 Januari!.

Praesente Praeside, Volmer, Kerckhof, Eybergen, Schalen , van der Hardt.

Syn binnengestaen D. van Hasselt, Israël Karnebeeck ende Derck Hummelinck als gecommitteerdens van den EE. Kerckenraet, versoeckende nogmaals

') Gerhard Lucas Schalen was burgemr sedert 9 Juli 1689.