Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sig dagelicx verstouten haere conventiculen tot exercitie van haere religie te houden, soo hebben de HH. Yolmer en van der Hardt, ingevolve resolutie by welgemelte HH. van de Magistr. ten dien eynde voor desen genomen, sig begeven in ’t huis van de Gelder, alwaer tegenwoordig is woonachtig de vrou van Westervlier. In hetwelck Haar Ed. en Achtb. was voorgekomen, dat tegenwoordig de vergaedering wierde gehouden en Misse gedaen; hebbende aldaer bevonden dat de muiren in twe camers tegen malkanderen (waren) uitgeslaegen, een altaer nae hare wijze opgetooyt, gestelt en menigte van menschen by malkanderen waren gecomen; dog was de Paep aldaer nog niet present. Waerover (sij) door haer bijhebbende dienaers Willem Assink en Jan Grielinck de ornamenten des altaers en de miskleederen van daer hebben doen medenemen en op ’t stadthuis brengen. Van ’t welcke alles aen de andere HH. van de Magistr. rapport gedaen hebbende, zijn (sij) voor haer genomene moeiten en aengewenden ijver bedanckt. Actum in curia 23 Febr. 1696.

Uit het Resolutieboek van de Magitraat der stad Groenlo, 1675—1703.

56.

Groenlo’s Katholieken koopen de boeten af, op 23 Febr. beloopen. 25 Februari 1696.

Certificeren wij onderschreven datt wij uytten nahme en van wegen de Catholieke gemeente binnen Groenloe hebben uytgetelt aan d’ Ed. borgemeister Kerckhoff als tijdtlijke praesident van de Magistraet hondert gulden , en sulx ad redimendam vexam van ’t geene tegens het Landtplacaat in ’t point van ’t exeercitie van de Catholijcke religie gepleeght mochte sijn, soo voor

Sluiten