is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sijn Weled. hierop naeder mogte protesteeren, reserveeren dan vorder haar tegenseggen.

Volgen de documenten.

lek Frederick Henrick Stumph, richter der stad en heerlicheit Ligtenvoorde doe cond, attesteere en verklaare hiermede voor de oprechte waarheid, dat Lodewijk Adolph Aleman is geboren uit Lodewijk Aleman en Aleida Tongerloe eheluiden, wiens vader Lodewiik Aleman alhier binnen Ligtenvoorde lange jaaren heett gewoont, sijnde van een deftige familie, en dessen moeder Aleida Tongerloe een fatsoenlijcke burgerdochter, alhier in Ligtenvoorde van ouder tot ouder getoogen en gebooren; dat het mij voors. rigter oock seer wel bekent is, dat gemelter Lodewijk Adolph Aleman alhier in Ligtenvoorde van kintsbeen aan bij sijne voorgemelte ouders is opgevoet en grootgebragt; en daerom bij allen en een yder, welcke dese onse attestatie mogte voorkomen, desen meergemelten L. A. Aleman vrij als een inboorling van ons lant mag geconsidereert en erkent werden.

In waarheids (oorkonde) hebbe ick rigter voorscr. dese eigenhandig onderteekent en met mijn cachet bekragtigt. Actum Ligtenvoorde 1 Octoh. 1742.

Neffens een opgedruckt cachet in roeden lacke was geteekent: Fr. H. Stumph rigter.

Ooncordantiam tester: M. Iserloe.

Reverendissimi ac serenissimi principis ac domini Clementis Augusti D. Gr. archiep' Ooloniensis, S. E. I. per Italiam archicancellarii et principis electoris, legati nati S. Sedis Apostolicae, magni magisterii Teutonici per Borussiam administratoris, supremique ejusdem Ordinis per Germaniam et Italiam magistri, episcopi