is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

subsidie-ordonantie beneffens de inkomsten van twee vicarien aan dezelve heeft laten toekoomen”. Op n°. 8 word bemerkt „dat de gewone reparatiekosten der kerke niet kunnen worden opgemaakt uyt de laatste tien jaaren. .. ~ omdat in de laatste tien jaren alhier aan de kerk sulcke ongewone en excessive kosten hebben moeten aangewend worden, dat dezelve misschien in geen vijftig en meer jaren te voren ooyt zijn gebeurt en oock waarschijnlijk in geen vijftig jaaren hierna wederom gebeuren zullen .... Dat.... in consideratie zoude moeten komen, dat voor desen in 1636 en 1637, wanneer de pest alhier sterk heeft gegrasseerd, een gedeelte van de kerckhoff, om dezelven te vergrooten tot het begraven der dooden, door den kerckenraad uyt de diaconie penningen is aangekogt voor 220 Kijksdaalders.”

Op 16 Novemb. 1809 gaf het kerkbestuur der Roomschen te Groenlo bij missive aan E. A. Verhuell, assessor des Landdrostampts van Gelderland, gecommitteerd tot het behandelen der zaken, de geschillen over de kerkelijke gebouwen betreffende, te kennen;

„Dat ’t groote kerkgebouw, bij de kleine Gerefor„meerde gemeente aldaar in gebruik, eene behoefte „voor deze talrijke R. G. gemeente is, zooals in het „request, aan Z. M. door den pastoor en kerkmees„ters dezer gemeente gepresenteerd en door Hoogst„dezelve in U L. handen gesteld, breedvoerig betoogd „is, en zoo als U. L. bij het bezigtigen van het groo„te 'kerkgebouw en kerkhuis alhier ook genoegzaam „zal gebleken zijn.” Zij verzoeken daarom „dat U. L. „’t daarheen gelieve te dirigeren, dat aan de voor„noemde R. 0. gemeente ’t groote kerkgebouw met