Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

executoers Lande, dat sie dat boren ende vercopen mogen ende daer[mede m]yn uytvaerd doen. Ende wes daer overloept, als myn scult al betaeld is, dat sie dat gheve?« daer oin duncket dat myn ende mynre ouder ziele?* best [gber]aden mogben komen. Beboudelic my der macbt myns vorscrere?* testaments toe corrigiren, to te setten of af te nemen ende verwa?*dele?i, also ducke als [mi g]uet duncket, die wijle dat ic in levendighen live bin. Opdat dit vast ende stede blive, soe Lebbe ic dese cedule benede?? doer myn testame??t gbesteken [mittejn t?-ansfixe, ende Lebbe minen zegel daeraen gbebangben in kennisse der waerheyt. Gbegbeven int jaer ons Here?? dusent driebondert een ende tacb[tenli]cb, op Onser Vrouwen ave?*t, als men scrijft Assu???pcio.

Naar bet oorspr. in het archief der abdij van Berne. Zegel weg.

Het testament hetwelk met vorenstaand supplement, blijkens den inbond, is vereenigd geweest, hebben wij nergens kunnen vinden. Evenmin is ons tot dusver ergens de naam van gemelden testateur voorgekomen.

Uit de omstandigheid dat het stuk in het archief van Berne gevonden wordt, zou men niet zonder grond kunnen gissen, dat hij bloedverwanten in die abdij had. En zoo kan de abt Jan van Wondrichem, ook genaamd Jan Pape Senior, omdat zijn opvolger {junior) denzelfden naam droeg, die abt was 1332-1351, zijn broeder zijn geweest of zijn oom. Voorts hebben wij reeds vroeger Henric van Woudrichem ontmoet als proost van Maarsbergen 1379-1399, en Jan van Wondrichem, in 1375 pitancier der abdij, en vermoedelijk dezelfde

Sluiten