Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sold an die twe pacht voirlede», ewde dat hij mij Steven aff dede. Dairop [heeft] Jan ghesacht, dat dit redelicken is, dat Wolter dit doen sall. dan [heb ie] Wolter dat geit nnt den scepen doen geven. En* soe heeft hi my syn wederghegeven. Des liet Wolter enera eerbriö/f maken en* setten dair IIII® vyns^xilden, en* seide, wanneer die dach der betalinghen queem, soe sold men rekene» en* corte». De» \>vieff en wold ick niet hesegelen. Des is Wolter an Inspyc comen en* sold die pechteren an myn hand Doe was een pacht an Wolter dat meeste en* die anderen en hadden ons niet ghelaift, ende si en wolde» oick ons [niet] gelave». En* daer en tusschen syn sy vast achteruut ghevaren, en* die II pacht.... is verlaren. Doe Wolter dit sach, soe heeft Wolter dit laten staen, en* wy [he]bben Steven sijn leven langh moeten betalen. Des is Steven gestorve» in de» jair van L, nae Paesschen, ende Wolter heeft syn huijsvronwe tot ons ghesant en* heeft ons ghemaent. Soe hebben wy hoir gheantwoirt, dat wy ierst rekenen willen; wie den anderen dan is, dat die Soe is ons eysschen van Wolter die VD ry»eg., die ons onse genedig*» heer voiraff gesacht heeft in der uutspraken, want hij met onss onss ghehalde» en heeft {sic), en* voirt 111 ryweg. van desen twee pachten nae der uutspraken, en* XCV ry«eg. van heiaeli geld en* van eren en* van grave», en* noch VIII fr. scilde, die ons Wilhe;» Scriver gereke»t heeft, dat hij Wolter heeft moeten geve» van onse» pacht van twee jaeren XLVII en* XLVIII. Die som te samen IX' ry»e(gnlden) en* VII rynsg,, en* voirt dat hantgelt, ghegeven Steven acht jair lang, des jairs XL rynsg. Hier boven all dit soe

Sluiten