Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

corave«tuale» va» buthen va?* binne» had bij geroepe» enrfe capitulariter vergadert, ende beeft be«* the kenne?* gegeven des cloesters voirgera. gestant, dat hij dat doester nyet langer regierew en kond, dat hij nyet mechtich en weer, een maeltijt broets langer te geve»; ende twilck hij dat mit sine» ede bebalde» beeft sijn bant op syn borst gelacbt, als dat alle?* de?* ludew waill kondicb is die instrume?*te« dairvan dat wairlike?* uutwijsew. Ende beeft denselven beren gebeden, dat sij om ene» guede« man sien wolde», die des cloesters regimewt aenneme» wolde, wa«t bij des nyet langer macht en bad. Alsoe dat dat co»ve??t va?* binne» ende va» butbe» heren Dirck, nu tber tijt abt, gebede» beeft, dat bij waill wolde doen om Gods wil en*fe neme» dat regimewt des cloesters aen; dat beren Dirck dat doester geweygert beeft ende is ewecb getoge». Dairnae beeft dat co»ve»t gescicbt aen onsen genedige» beer van Gelre, beren Dirck dairom the bidde», dat bij dat regime«t aenneme» wolde, wa»t dat co»vent nyemant en wust, die dat doester staende mocht balde», dan beren Dirck alleen. Soe bebbe» ons beren gnade?* beren Dirck doen bale» va» Gocb tot Arnhe??*, dair bij doe was, ende beeft beren Dirck gebede» en*fe gewillicbt, dat bij dat regime»t des cloesters aenneme» wolde, bij wolde sijn hoeft ende beschermer wese». Alsoe dat heren Dirck dat regimewt des cloesters, overmids bede» ons beren gnade» ende co»vents voirscrewe» tber tijt aengenome» beeft, als een regent des doester, een tijt van jaren, overmids der groeter scbolt ende last, dair dat cloister doe in stont; dat bij die abdye nyet aenneme» wolde als een abt, mer als een regent des cloesters etc.

Ite?» soe is the weten, dat beren Dirck, nu tber tijt abt, in de» regimerat qua?» ende dat aennam, dat dat

Sluiten