is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intreste Aerdt Vos Zanders daarbij lede ofi creygbe dat gelove sij comparantem he(m) op rechte te vergoeyen en te betalen , stellen beyde daer onder tot een onderpandt en waernisse elcx baer buys hoffstadt en griendinghe, daer sij nu te tyt in en op woenen, staan en gelegen op vogelswertF, daer boven A.erdt thonisse en beneden die Loevensche gemeen lantsvliet strekken van de Lingestroom aff totte halve queldyck toe sonder ffraude off bedrocb. Actum 18 October 1560.

Soepen noch gescat en schatten bij desen tot behouff van Hanss van zittaerde als procurateur van ’t sacraments gilde en alsulcke penningen als die vrouwe van Hueclem schildich is Ooenraedt van Zuylle en verscheen sijn St Michiel laestleden Anno 1 559 en dat totter some van 65 st. en dat op te dorden penning meer doer en teijnd su varhall.

Actum ut Supra.

Landerijen die vóór de reformatie aan de Kerk te Heukekm, de Cruysbroers te Asperen en de vacarie van Worichem behoorden.

Dat de kerk te Heukelum , (die op het oogenblik zeer arm is en volgens schrijven van I. A. Barbas nu niet meer bezit dan 2—69— 73 bunder land, bezwaard met een hypotheekt van f 2400) vóór de reformatie zeer rijk aan grondbezittingen is geweest, valt niet te betwyfelen. De oude stadsboeken, waarin die landerijen nog onder de vroegere benamingen voorkomen, maken dit ons, dunkt mij, vry duidelijk. Om nu den lezer hiermede niet geheel en al onbekend te laten, heb ik