Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sy hem dair buthe« kijnre» {sic) woldew, mit meer misdaden etc. ')

Item dairnae heeft hij den abt heren Derick uut den cloister verdreve» &nde heeft dat cloister behalden mit XXIIII gewapender luydera, in groeten verderffenisse des cloisters, XIIII daghe langhe ind langer op des abtz kamer en(fe langer gehalden {sic).

Item soe heeft hy den abt articulen overschreveK diffamiert op allen steden. Alsoe dat die overste prelaten van der oirde;? int cloister gescreven sijn, ene?e die saiken verhoert hebben, ende den abt onschuldich ghevonden hebbe», enrfe heren W. condemniert hebbe», alss die sentencie uutwijst, van den prelaten gedaen. Welck sentencie dat generael capittell, die abt van Premmïstreit ende oick hoir overste vaderabt, abt van Louwe», confirmijrt ene?e hem peniteracien dairom hebben ghesat, als die abt bewijst mit den brivcM etc.

Item heeft hij dat hoghe altair opghebrakeM eede dairuut ghenome» een kelck, VI silveren pulle?2 ende ander des cloisters buyck tsame» den cloister affhendich ghemact.

Item overmitz dat heren W. niet obedieren en wold noch die penitencie ontfanghen, hebben die prelaten die weerlicke bant te baten als sich dat ghehoirt van der oirde« wege». Soe is heren W. tot Buyerera gesat in penitencien.

Item dairnae heeft men her W. utgenome», dair

•) Aldus in het M.S., niet door ons, afgebroken. Zoo ook beneden.

*) Vergaderd.

Boeken.

Sluiten